PowrótPowrót
Blog
Data publikacji - Bartkiewicz2024.07.02 Autor wpisuArtur

Jakie są konsekwencje ingerencji w postępowanie egzekucyjne?

Konsekwencje ingerencji w postępowanie egzekucyjne są wielowymiarowe. Dłużnicy, często uznając komornika za intruza i winowajcę swoich problemów, mogą podejmować próby utrudnienia procedury egzekucyjnej, np. poprzez fizyczne blokowanie dostępu do nieruchomości. Kodeks postępowania cywilnego w artykule 764 dopuszcza możliwość nałożenia grzywny do tysiąca złotych za tak zwany pasywny opór, który jest wykroczeniem.

Komornik jako wykonawca ma prawo ostrzegać, usuwać osobę utrudniającą wykonywanie czynności, a w ostateczności nakładać wspomnianą karę. Zgodnie z przepisami należy jednak postępować według określonej kolejności, tj. najpierw ostrzeżenie, usunięcie z zajmowanego miejsca, a następnie ewentualnie kara finansowa. W przypadku poważniejszych przestępstw, np. przemocy wobec komornika, stosowane mogą być surowsze sankcje określone w kodeksie karnym, m.in. do 3 lat więzienia za uszkodzenie ciała funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania czynności służbowych (art. 222 §1 kk).

Skutki pasywnego oporu

Pasywny opór wobec komornika to zachowanie, które często przybiera różne formy, takie jak fizyczne blokowanie dostępu, ukrywanie ruchomości. Mimo że może się wydawać, że takie działania są mniej groźne niż bezpośrednia przemoc, to również mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Na mocy artykułu 764 kodeksu postępowania cywilnego, komornik ma prawo nałożyć karę grzywny w wysokości do 1000 zł za pasywny opór wobec jego czynności. Działania przeszkadzające w egzekucji muszą być precyzyjnie udokumentowane w protokole działań. W przypadku wątpliwości co do zgodności takich działań z prawem, istnieje możliwość złożenia skargi do sądu.

Niemniej jednak, niektórzy specjaliści wątpią w skuteczność takich skarg, szczególnie jeśli dotyczą one jedynie upomnień. Sankcje za pasywny opór są zatem rzeczywistością, z którą muszą liczyć się dłużnicy starający się unikać egzekucji. Działania przeszkadzające w egzekucji, mimo że mogą wydawać się mniej inwazyjne, nadal podlegają surowym regulacjom prawnym.

Odpowiedzialność karna

Poważne zakłócenia pracy komornika, w tym przemoc i agresja, mogą skutkować odpowiedzialnością karną. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, a znieważenie go lub jego pomocnika to przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym, podlegające karom. Możliwości kompetentnych działań prawnych w takich sytuacjach są szerokie i surowe.

Na mocy artykułu 224 §2 kodeksu karnego, zmuszanie urzędnika państwowego do określonych działań lub ich zaniechanie za pomocą groźby czy przemocy, to kolejne obszary odpowiedzialności karnej. W przypadku napaści na komornika, odpowiedzialność karna za atak na komornika może sięgnąć nawet do 12 lat pozbawienia wolności, szczególnie gdy napaść była połączona z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a jej skutkiem był ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Ponadto, zgodnie z art. 226 pkt 1 kk, znieważenie komornika lub osoby mu pomagającej jest daleko penalizowane. Istnieje również ścieżka skargowa na wypadek wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia egzekucji. Jednak niezbędne jest tutaj wykazanie słuszności zarzutów oraz rzeczywistego poniesienia szkody przez skarżącego. Odpowiedzialność karna za atak na komornika oraz szeroko obejmujące przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym, mają na celu zabezpieczenie porządku prawnego oraz osłony wykonywania obowiązków publicznych.