PowrótPowrót
Blog
Data publikacji - Bartkiewicz2024.07.02 Autor wpisuArtur

Jakie są konsekwencje zaległości podatkowych członka zarządu spółki kapitałowej?

Członkowie zarządu spółek kapitałowych, w tym zarząd spółki z o.o. oraz zarząd spółki akcyjnej, mogą zostać pociągnięci do osobistej odpowiedzialności za zaległości podatkowe przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 116 §1 Ordynacji podatkowej, odpowiedzialność członka zarządu obejmuje cały jego majątek, jeżeli egzekucja z majątku spółki była nieskuteczna, a dług powstał w czasie trwania ich kadencji. Istotnym aspektem jest sytuacja niewypłacalności spółki, gdzie członkowie zarządu są zobligowani do złożenia wniosku o upadłość. Za zaległości podatkowe mogą również odpowiadać pełnomocnicy lub wspólnicy spółek w organizacji w przypadku braku zarządu.

Możliwość uniknięcia odpowiedzialności istnieje, jeśli zarząd udowodni, że otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub złożono wniosek o upadłość w odpowiednim czasie. Decyzję o pociągnięciu członka zarządu do odpowiedzialności podejmuje organ podatkowy zgodnie z kryteriami określonymi w Ordynacji podatkowej.

Kiedy powstają zaległości podatkowe spółki kapitałowej?

Zaległości podatkowe spółki kapitałowej powstają, gdy w ustawowo przepisanym terminie płatności podatku podatnik nie uiści należności publiczno-prawnej. To powoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę, co dodatkowo obciąża finansowo przedsiębiorstwo.

W momencie, gdy niezapłacone podatki stają się problemem, organy podatkowe mogą rozpocząć egzekucję podatkową.

  • Początkowo egzekucja jest kierowana do majątku podatnika.
  • W przypadku nieskuteczności działania, odpowiedzialność finansowa może zostać przeniesiona na członków zarządu.

Egzekucje te mają na celu pokrycie powstałych zobowiązań publiczno-prawnych.

Zgodnie z przepisami art. 107 §1 oraz art. 116 §1 Ordynacji podatkowej, członkowie zarządu mogą być pociągnięci do solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki. Jest to stosowane szczególnie wtedy, gdy wszelkie inne środki egzekucji okażą się nieskuteczne.

Ostatecznie, aby uniknąć zaległości, kluczowe jest dotrzymywanie terminów płatności podatku oraz regularne monitorowanie zobowiązań podatkowych. Unikanie tym samym egzekucji podatkowej sprawia, że firma może skoncentrować się na rozwoju i działalności operacyjnej bez dodatkowych obciążeń finansowych.

Odpowiedzialność członka zarządu

Członek zarządu spółki kapitałowej musi mieć świadomość, że odpowiedzialność cywilna związana z zaległościami podatkowymi nie jest sprawą prostą. Zgodnie z prawem handlowym, aby organ podatkowy mógł pociągnąć członka zarządu do odpowiedzialności osobistej, konieczne jest spełnienie kilku kluczowych warunków. Przede wszystkim, zaległości podatkowe muszą powstać w czasie sprawowania funkcji przez danego członka zarządu, a spółka musi być niewypłacalna.

Istotnym krokiem jest również bezskuteczność egzekucji majątku spółki. Gdy wszystkie inne narzędzia, które mogą przynieść spłatę zadłużenia, zawodzą, organ podatkowy może zwrócić się o pokrycie zaległości z majątku osobistego członka zarządu. Warto również podkreślić, że członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności osobistej, jeżeli wykaże, że podjął wszelkie możliwe kroki, mające na celu uniknięcie zaległości, jak zgłoszenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zaproponowanie częściowego zaspokojenia długu z majątku spółki.

W przypadkach, gdy spółka nie posiada zarządu, odpowiedzialność za zaległości podatkowe może przejść na pełnomocnika lub wspólników spółki. Działając zgodnie z zasadami prawa handlowego i z należytą starannością, członkowie zarządu powinni robić wszystko, aby nie przyczyniać się do zaległości podatkowych i unikać problemów związanych z egzekucją majątku na pokrycie długów spółki. Przemyślane decyzje i odpowiednie działania mogą ochronić członka zarządu przed konsekwencjami prawnymi wynikającymi z nieuregulowanych zobowiązań podatkowych spółki.