PowrótPowrót
Blog
Data publikacji - Bartkiewicz2024.07.02 Autor wpisuArtur

Czy opublikowanie zdjęcia innej osoby jest legalne?

Kwestia legalności publikacji zdjęć innej osoby w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w Internecie, wiąże się bezpośrednio z poszanowaniem dóbr osobistych. Przepisy dotyczące tej materii są jasno określone w art. 81 ust. 1 ustawy – Prawo autorskie. Zasadniczo, rozpowszechnianie wizerunku człowieka bez jego zgody na publikację jest zabronione. Wyjątki obejmują postaci publiczne występujące w ramach pełnionych funkcji lub osoby będące częścią większej całości, jak na przykład wydarzenia publiczne. Zgoda na wykorzystanie wizerunku musi być jednoznaczna, świadoma i odnosić się do konkretnych okoliczności publikacji.

Co to jest ochrona wizerunku?

Ochrona wizerunku to jedno z dóbr osobistych człowieka, które jest szczególnie chronione prawnie i wynika bezpośrednio z prawa do prywatności. Każdy człowiek ma prawo do kontrolowania, jak i w jakim kontekście jego wizerunek jest wykorzystywany oraz ma prawo żądać zaprzestania działań, które to dobro naruszają.

Z perspektywy prawnej, rozpowszechnianie wizerunku bez wyraźnej zgody osoby przedstawionej na zdjęciu jest niedozwolone. Taka zgoda może mieć różną formę — zarówno pisemną, jak i ustną. Istotne jest, aby dokładnie określić zakres publikacji, ponieważ jakiekolwiek niejasności mogą być interpretowane na niekorzyść publikującego. Ochrona wizerunku jest zatem nieodłącznie związana z prawem autorskim, które chroni przed nieuprawnionym użyciem zdjęć lub filmów z wizerunkiem danej osoby.

Tylko w sytuacji, gdy przedstawiona osoba udzieliła wyraźnej zgody, możliwe jest legalne rozpowszechnianie jej wizerunku. Dlatego niezwykle istotne jest, aby wszelkie publikacje zdjęć, na których widać osoby, były poprzedzone uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, co zapewnia zgodność z przepisami prawa i chroni przed naruszeniem dóbr osobistych.

Publikacja zdjęć przez organy ścigania

Organy ścigania są upoważnione do publikacji zdjęć osób poszukiwanych, na podstawie art. 280 Kodeksu postępowania karnego, co jest procedurą stosowaną w przypadku wydawania listu gończego. Wizerunek przestępcy może być również przekazany organom ścigania w kontekście zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, na podstawie art. 304 Kodeksu postępowania karnego.

Istotnym aspektem jest również to, że zgodnie z art. 156 §5 Kodeksu postępowania karnego, organy ścigania mogą uzyskać zgodę prokuratora na udostępnienie materiałów z postępowania, które mogą zawierać także wizerunek podejrzanego.

Choć interpretacja tego przepisu nie jest jednoznaczna i budzi zainteresowanie Rzecznika Praw Obywatelskich, to w dziedzinie prawa karnego przeważa potrzeba skutecznego ścigania przestępstw.

Wnioski o ochronę wizerunku

Podsumowując, publikacja wizerunku bez zgody przedstawionej na nim osoby jest niezgodna z prawem, chyba że spełnione są ściśle określone wyjątki. Wynika to z fundamentalnej potrzeby ochrony dobra osobistego, jakim jest wizerunek. Aby zagwarantować poszanowanie prawa do prywatności, konieczne jest uzyskanie zgody przed rozpowszechnianiem cudzych zdjęć.

Niemniej jednak, organy ścigania posiadają pewne przesłanki pozwalające na publikację wizerunków osób w kontekście działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Oznacza to, że w sytuacjach wyjątkowych, interes społeczny może przeważyć nad indywidualnym prawem do prywatności.

Zatem przed podjęciem decyzji o publikacji zdjęcia, warto upewnić się, czy nie narusza się przy tym dóbr osobistych innych osób i czy działanie to mieści się w granicach prawa. Staranność w przetwarzaniu i udostępnianiu wizerunku jest kluczowa, aby uniknąć problemów prawnych i respektować wnioski o ochronę wizerunku. Pamiętajmy, że publikacje w Internecie mają dalekosiężne konsekwencje, dlatego warto zachować należytą ostrożność.