PowrótPowrót
Blog
Data publikacji - Bartkiewicz2024.07.02 Autor wpisuArtur

Jakie zmiany w procedurze cywilnej wchodzą w życie od 14 marca 2024 r.?

Od 14 marca 2024 roku w Polsce wejdą w życie znaczące zmiany w procedurze cywilnej, wynikające z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany te obejmą m.in. doręczenia sądowe przez portal informacyjny oraz przeprowadzanie posiedzeń zdalnych.

Nowelizacja została wprowadzona ustawą z 7 lipca 2023 r. i jest efektem trwałego wdrażania rozwiązań, które początkowo miały charakter tymczasowy w związku z pandemią Covid-19. Nowe przepisy mają na celu uregulowanie procedury cywilnej w sposób dostosowany do współczesnych potrzeb.

Wprowadzone zmiany prawne wymagają od profesjonalnych pełnomocników obligatoryjnego posiadania konta na portalu informacyjnym, a także określają szczególny sposób doręczania pism sądowych, co ma ułatwić i usprawnić proces sądowy. Ponadto, przewiduje się znaczące zmiany w zakresie trybu przeprowadzania dowodów oraz zasad przesłuchań świadków.

Doręczenie przez portal informacyjny

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza doręczenie elektroniczne pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego jako standardową formę komunikacji. Nowe przepisy dotyczą adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, prokuratorów oraz wybranych organów emerytalnych.

W praktyce oznacza to, że wszelkie pisma sądowe będą doręczane wyłącznie poprzez portal, a adresaci otrzymają notyfikacje o nowo dostępnych dokumentach. Eliminacja dwukrotności w obiegu korespondencji sądowej upraszcza proces i zwiększa efektywność doręczeń.

Ustawodawca nałożył obowiązek posiadania konta w systemie na wyżej wymienionych pełnomocników. Pisma sądowe uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od ich publikacji w portalu, co zapewnia pewność doręczenia i przyspiesza postępowania.

Chociaż ustawodawca na ten moment nie przewidział konkretnych konsekwencji za brak założenia konta przez pełnomocnika, prace nad szczegółami doręczeń przez portal wciąż trwają. To oznacza, że mogą pojawić się dodatkowe regulacje i wymogi dotyczące korzystania z portalu informacyjnego w przyszłości.

Posiedzenia zdalne i nowe zasady ich przeprowadzania

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego od 14 marca 2024 r. przynosi zmiany w zakresie posiedzeń zdalnych. Zmieniony art. 151 § 2 k.p.c. umożliwia przeprowadzanie rozpraw oraz posiedzeń za pomocą urządzeń technicznych, które zapewniają zdalną komunikację. To posiedzenie zdalne może być zarządzone przez przewodniczącego, o ile charakter czynności sądowych na to pozwala.

W nowoczesnych ramach prawa procesowego decyzja dotycząca formy posiedzenia leży w rękach przewodniczącego, jednakże musi on zapewnić pełną ochronę praw stron procesowych. Jest to ewolucja od obligatoryjnych posiedzeń zdalnych w okresie pandemii do elastycznego ich stosowania według rozsądku sądu.

Ważną częścią tej nowelizacji jest również zmiana przepisów proceduralnych umożliwiających 7-dniowy termin na złożenie wniosku o przeprowadzenie posiedzenia zdalnego. Wpływa to na poprawę efektywności rozpraw cywilnych i może przyczyniać się do lepszego zarządzania czasem oraz zasobami w sądach.

Zmiany w procedurze cywilnej od 14 marca 2024 r.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wchodząca w życie 14 marca 2024 r., wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze cywilnej. Nowe przepisy prawne kładą szczególny nacisk na sposoby przeprowadzania dowodów oraz organizację posiedzeń zdalnych.

Sąd będzie miał możliwość wydawania postanowień o przeprowadzeniu dowodów na odległość. Strona procesu może wyrazić zgodę lub sprzeciw wobec takiej formy przesłuchań świadków. Reforma procedury cywilnej zwiększa elastyczność procesu, dostosowując go do wymogów współczesnego systemu sprawiedliwości.

Wprowadzono także możliwość sprzeciwu od przesłuchania świadka poza salą sądową w ramach posiedzenia zdalnego. Stronom przysługuje siedmiodniowy termin na wyrażenie sprzeciwu wobec przesłuchań na odległość.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego precyzuje procedurę postępowania dowodowego, co pozwala na lepszą adaptacyjność do bieżących potrzeb i wymagań. Dzięki tym zmianom, reforma procedury cywilnej usprawnia cały proces, czyniąc go bardziej elastycznym i efektywnym.

Reforma sądownictwa – podsumowanie

Wprowadzone zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które zaczną obowiązywać od 14 marca 2024 roku, są kluczowym krokiem w ramach reforma sądownictwa. Zmiany te mają na celu zwiększenie efektywności procedury cywilnej, co jest wyrazem dostosowania polskiego sądownictwa do współczesnych wymagań technologicznych oraz doświadczeń zebranych podczas pandemii Covid-19.

Przyszłość postępowania cywilnego jest ściśle związana z nowymi regulacjami, które umożliwiają szerokie wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Doręczenie przez portal informacyjny oraz posiedzenia zdalne stają się permanentnymi elementami postępowania, co z pewnością przyczyni się do sprawniejszego obiegu dokumentów oraz lepszej dostępności do sprawiedliwości. Sprawia to, że skuteczność orzeczeń może być znacznie wyższa, a same procesy sądowe bardziej przejrzyste i dynamiczne.

Podsumowując, zmiany te mają ambitny cel – przekształcenie polskiego systemu prawnego w nowoczesny, cyfrowy system, który sprosta wyzwaniom XXI wieku. Reforma sądownictwa, poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii, stanowi fundament, na którym będzie opierać się przyszłość postępowania cywilnego. To znaczący krok naprzód, który z pewnością przyniesie korzyści zarówno stronom procesowym, jak i całemu systemowi sądownictwa.